Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Aktuelle nettstader

 • Arkivverket - er sett saman av Riksarkivet, 8 statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.
 • Interkommunalt arkiv i Finnmark - eit selskap etter IKS- lova eigd av kommunar i Finnmark.
 • Interkommunalt arkiv i Troms  (IKAT) -  er eit interkommunalt selskap eigd av 23 kommunar i Troms.
 • IKA Trøndelag - vart oppretta som eigent organ i 1987. Institusjonen vart eit interkommunalt selskap i 2000. Dei har 43 eigarar, fordelt på to fylkeskommunar og 41 kommunar. I tillegg til Trøndelags-fylkene, er også Os i Hedmark medlem.
 • Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR)- er eit eige selskap (IKS) som vart starta i april 2000. IKA Møre og Romsdal er eigd av fylkeskommunen og alle kommunane i heile fylket, frå Volda i sør til Smøla i nord.
 • Interkommunalt arkiv i Rogaland - vart etablert som det fyrste interkommunale arkiv i Norge den 1. januar 1976. Selskap er eigd av 24 kommunar og fire interkommunale samarbeidsordningar.
 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - vart stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg.
 • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) - er eit sjølvstendig interkommunalt selskap for Vest-Agder fylkeskommune og kommunane i Vest-Agder. IKAVA vart stifta 20. mars 1990.
 • Aust-Agder Kulturhistoriske senter (AAKS) - er eit interkommunalt selskap for fylket sine 15 kommunar og fylkeskommunen i Aust-Agder. Dei er delt inn i to avdelingar; museums- og formindlingsavdelingen og arkivavdelingen.
 • Vestfoldarkivet - er saman med Samlingsforvaltningen ein avdeling i Vestfoldmuseene IKS, eit konsolidert museum opprettet som et interkommunalt selskap i 2009. Selskapet er eigd av ni kommunar og fylkeskommunen.
 • Østfold interkommunale arkivselskap - er eit selskapet som pr. 2012 her 17 deleigarar.
 • IKA Opplandene - er eit interkommunalt arkivdepot for Hedmark og Oppland. Organisasjonen vart etablert etter § 27 i kommunelova, og består av kommunar og fylkeskommunar i Hedmark og Oppland. Fylkesarkivet i Oppland er vertskap og er ansvarleg for tenesteleveringa.
 • Bergen byarkiv - er Bergen kommune sin arkivinstitusjon og arkivmyndigheit. Oppbevarer og tener arkivmateriale frå kommunal verksemd, bedrifter, organisasjonar og enkeltpersonar i Bergen.
 • Oslo Byarkiv - er Oslo kommune sin utøvande fagorgan innan dokument- og arkivhandsaming. Dei er fagleg myndighet for kommunen sin samlande arkivvirksomhet og oppbevarer kommunalt arkivmateriale som skal tekes vare på for ettertida.
 • Stavanger Byarkiv- seksjonen har ansvaret for arkiva etter Stavanger kommune. Dei tek vare på arkivet, ordnar og gjer det tilgjengeleg.
 • Fylkesarkivet i Hordaland - tek imot og oppbevarar eldre arkivsaker frå sentraladministrasjon og institusjonar i Hordaland fylkeskommune. Dei har det overordna arkivansvaret, samt utarbeiding av retningsliner og rutinar for avlevering av arkivmateriale i heile fylkeskommunen.
 • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane - registrerer, vernar og formidlar kommunalt arkivmateriale, foto, levande bilete, lyd, musikk, stadnamn, private arkiv og litteratur.
 • Riksarkivet har ansvaret for arkiva etter den statlege sentraladministrasjonen, altså departement, direktorat og andre sentraladministrative organ, og i tillegg arkiva etter Høgsterett. I Riksarkivet finn du og viktige arkiv etter privatpersonar og private verksemder og organisasjonar. Riksarkivet blei oppretta i 1817.
 • Statsarkivet i Bergen - hovudoppgåva til arkivinstitusjonen er å ta vare på, formidle og gjere tilgjengeleg arkiv frå den statlege forvaltinga. Statsarkivet i Bergen har ansvar for arkiva frå Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Statsarkivet i Kongsberg - vart opna i 1994 og er landets yngste statsarkiv. Dei har arkiv frå tre fylker (Buskerund, Telemark og Vestfold), dette inkluderar både arkiv frå statlig forvaltning og privatarkiver.
 • Statsarkivet i Oslo - er ein depotinstitusjon for arkivmaterialet frå den lokale og regionale statlige forvaltningen innenfor Oslo, Østfold og Akershus. Institusjonen vart opprettet i 1914 under namnet Stiftsarkiverne i Kristiania
 • Statsarkivet i Hamar - tek imot og gjer tilgjengelig arkivmateriale frå den lokale og regionale statlige forvaltning. Dei har i tillegg tilsyn med arkivforholda i heile den offentlege forvaltninga i Hedmark og Oppland.
 • Statsarkivet i Kristiansand - for Aust-Agder og Vest-Agder.
 • Statsarkivet i Stavanger - er depotinstitusjon for arkivmaterialet frå den statlege forvaltinga i Rogaland.
 • Statsarkivet i Trondheim - vart etablert i 1850 som det fyrste regionale arkivet i Norden. Dei oppbevarar i dag ca. 25 000 hyllemeter arkiv frå fire fylker, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland.
 • Statsarkivet i Tromsø  - har ansvar for arkiv i Troms, Finnmark og Svalbard. Statsarkivet skal ta i mot, bevare og gjere arkivmaterialet tilgjengeleg.
 • Samisk arkiv - held til i Kautokeino og har arkiver etter privatpersonar, organisasjonar, institusjonar og bedrifter.
 • Arkivportalen - ei nasjonal søketeneste på tvers av arkivinstitusjonane sine katalogar.
 • Norsk arkivråd - arkivfagleg interesseorganisasjon.
 • LLP - Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) er ein medlemsorganisasjon for institusjonar og enkeltpersonar som arbeider med vern og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptekne av arkivspørsmål. Organisasjonen blei stifta i 1986.
 • Arkheion - medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonane.
 • Nasjonalbiblioteket - er ei viktig kjelde til kunnskap i Noreg. Verksemda omfattar innsamling, bevaring og tilgjengeleggjering av publisert innhald innanfor alle typar medium.
 • ICA - The International Council on Archives. 1400 medlemmer i 199 land.
 • OEP - Offentleg elektronisk postjournal er regjeringa sin innsynsteneste i offentlege dokument.
 • Datatilsynet - skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne. Datatilsynet er oppretta for å sjå til at personopplysningslova vert følgd.
 • Offentlighet.no - er for deg som er opptatt av openheit. Gjennom informasjon, rettleiing og råd om "retten til å vite" er denne nettstaden eit verkty for journalistar og andre som vil ha tilgang til samfunnsinformasjon.
 • Siftelsen Asta - tilbyr tenester innan ulike former for arkivarbeid, som ordning, kartlegging og bevaring- og kassasjonsvurdering. Stiftelsen har forvaltningsansvaret for arkivinformasjonsystemet Asta, samt nettenesta Arkivportalen.
 • Bergen byleksikon - Bergen byarkiv har overtatt rettighetene til den siste utgåva av byleksikonet og tilrettelagt det for bruk på Internett. Bergen byleksikon på Internett er ei gratis og lett tilgjengeleg teneste for alle.
 • Digitalt fortalt - er ein nettstad med personlege forteljingar frå kulturinstitusjonar og privatpersoner. Forteljingane er knytt til kulturarv.

Arkivutdanning/kurs

 • Arkivakademiet - er retta mot tilsette i arkivsektoren. Studiet tek for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen.
 • Arkivskolen - kurs - fagleg grunnlag du trenger for å utføre ein god jobb med dokumenthandtering/arkiv.
Laster...