Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta i Ullensvang herad

Arkivtenesta i Ullensvang herad er organisert med eit felles postmottak for sentralarkiv for einingar knytta til heradshuset. Sentralarkivet er lokalisert på heradshuset i Kinsarvik. Dei andre einingane har eigne arkiv og journalar.

Alle arkiv i Ullensvang herad, er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk.

Arkivskaparar i Ullensvang herad

Fylgjande arkivskaparar skal byggje opp og halda vedlike arkivseriar i Ullensvang herad;

 

 • Sentralarkiv
  • Sakarkiv for heile heradshuset.
  • Gnr/Bnr arkiv for eigedomsarkiv
  • Gnr/Bnr arkiv for gardsarkiv
  • Planarkivet
  • Bustadarkivet
  • Branntilsynsarkivet (står fysisk i Odda frå år 2006)
  • Personalarkivet
  • Barnehage /SFO
  • Elevarkiv
  • Møtebøker, innkallingar og protokollar, delegerte vedtak
  • Utgåande kopibøker
  • Offentleg / ikkje offentleg postjournal
  • Journal for alle dokument, N-X-S-U og I
  • Bilagsarkiv
  • Innkrevjingsarkiv
  • Skattearkiv
 • Musikkskule
 • Psykisk helse
 • Nav Sosial
 • Pleie og omsorg
  • Omsorgstenesta vest - Utneheimen
  • Omsorgstenesta aust - Bråvolltunet
 • Helsestasjonane
  • Kinsarvik
  • Utne
 • Lofthus Legekontor
 • Utne legekontor
 • Logopedkontor
 • Fysioterapi
 • Røysane 26 psykiatribustader
 • Braato bufellesskap
 • Avlastningsbustad funksjonshemma
 • Biblioteket
 • Kinsarvik skule
 • Opedal skule
 • Sekse skule (nedlagt frå 01.08.2013 – Elevar vert flytta til Opedal skule)
 • Vikebygd skule
 • Hauso skule
 • Vines skule (nedlagt frå 01.08.2012 – Elevar vert flytta til Hauso skule)
 • Kinsarvik barnehage
 • Veisane barnehage
 • Sekse barnehage
 • Aga barnehage
 • Utne barnehage
 • Ullensvang innvandrarsenter og asylmottak
  • Asylmottak (Mottaket vart lagt ned i oktober 2017)
  • Flyktningetenesta
  • Vaksenopplæring
 • Tilsynsutvalet i Hordaland (staten sitt arkiv)
 • Kyrkjekontoret (Var inne i sakssystemet Websak i 2002/2003)

 

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Laster...