Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar

Organisering av oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar i felles sak/arkiv system WebSak

 Arkivtenesta har ansvar for å;

 • motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post. Dokument status M
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • førehands gradera saker som vert oppretta i høve offentlegheitsvurdering
 • journalføra eigenproduserte dokument. (S)Sakspapir og interne notat (N og X notat)
 • journalføra e.post som vert registrert i sakshandsamarsystemet. Inngåande og utgåande e.postar
 • arkivera fysisk dokument
 • kvalitetssikra at sakshandsamar si registrering er korrekt på utgåande dokument
 • skanna dokument til utgåande brev om dei manglar
 • skriva ut vedlegg som ikkje ligg til arkiv, men som ligg elektronisk
 • setta status J på utgåande dokument for Journalført
 • setta kopi av utgåande brev i perm for kopibok
 • frankera utgåande post
 • avslutta arkivsaker etter ynskje frå sakshandsamar
 • kvalitetssikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringar, samt fysisk arkiv
 • betena utlån frå arkiv
 • gå gjennom postjournal før utlegging på heimesida under innsyn

 

Sakshandsamar har ansvar for å;

 • Levera personleg adressert post , papirdokument til sentralarkiv for journalføring.
 • Registrera e. post i sakshandsamarsystemet som kjem direkte til sakshandsamar si e.post adresse.
 • Kontrollera at rett offentlegheitsvurdering er gjort
 • Ha oversikt over kva saker som ein har ansvaret for ved hjelp av saksbehandlingssystemet/fagsystem
 • All dokumentproduksjon i WebSak / evt. i fagsystem
 • Avskriva restanse på inngåande og interne dokument som er handsama.
 • Skriva ut vedtaksbrev etter at vedtak er fatta i utval.
 • Sjekka at status for vedtaks oppfylging på sakspapira er korrekt til ei kvar tid Koda dei til kode 60 ved oppfylgt vedtak.
 • Levere 2 fysiske kopiar til sentralarkivet av alle utgåande dokument. 1 eksemplar til kopibok og eit eksemplar med alle vedlegg til arkivet.
 • Utgåande brev skal leggjast i konvolutt og leggast ned til sentralarkiv for frankering.
 • Be om å få avslutta arkivsak etter kvart som dei er ferdig handsama.
 • Ha kontroll over arbeidsbordet i sak/arkivsystemet Websak til ei kvar tid.
 • Retta opp i feilregistreringar, feil graderingar og liknande som arkivpersonalet har gjort.

Leiar har ansvar for å;

 • Fylgja opp sakshandsamarane fagleg og rettleia dei på best mogeleg måte og sjå til at vedtekne sakshandsamingsrutinar vert fylgde.
 • sjå til at restanselister vert fylgde opp av sakshandsamarar
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaminga vert ivareteken.
 • ha rutine for å nytta "stedfortredar"-funksjon
Laster...