Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon

Arkivlova med føresegner dannar det rettslege grunnlaget for arbeidet med bevaring og kassasjon i offentleg forvaltning. Føremålet med bevaring av offentlege arkiv er å sørgje for at arkiv som har stor kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, vert bevart og gjorde tilgjengeleg for ettertida.

Riksarkivaren har vedtatt nye retningsliner for bevarings- og kassasjon for fylkeskommunale og kommunale arkiv.

Den nye føresegna erstattar den gamle og gjeld for alt arkiv som er skapt etter 1950. Ein viktig endring i dei nye reglane er at dei skildrar det som minimum skal bevarast. Kvar fylkeskommune og kommune kan velje å bevare meir enn det som er pålagt, men ein skal lage oversikt over kva som kan kasserast og kva som skal bevarast. Det vil verte laga rettleiingar i praktisk bruk av Retningslinene og desse vil verte tilgjengelege på Arkivverket sine nettsider.

Dei nye reglane kan de sjå her.

 

 

 

 

 

Monica Hagen Hereid

Arkivleiar

Laster...